جهیزیه مریم

تصویر-جهیزیه مریم

گزارش جهیزیه دی ماه
جهیزیه مریم آماده شد و به دستش رسید.
دختر جوان ما یک سال منتظر رفتن به خانه‌ی بخت بود اما شرایط سخت روزگار رفتن را برایش مهیا نکرده زیرا پدرش به علت معلولیت ناشی از جانبازی توانایی خرید جهیزیه را نداشت.با حقوق کارگری مادرش هم نمیتوانست بخرد . در اوج ناامیدی توسط یکی از خیرین با ما آشنا شد و به مدد و یاری شما خیرین توانستیم یک دست جهیزیه کامل به ارزش 13 میلیون تومان برایش تهیه کنیم وباز این یاری شما نیکوکاران بود که توانستیم حامی زوج جوانی باشیم و آینده‌ای را برای دو جوان بسازیم.با  کمک خرید جهیزیه ما پلی هستیم برای سعود انان به سمت آینده‌ای بهتر.

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید